Wytwornice azotu

Wytwornice azotu produkcji Airpol oparte są na adsorpcyjnej (seria NGS-A) lub membranowej (seria NGS-M) metodzie wytwarzania czystego azotu z powietrza atmosferycznego.

Ich zadaniem jest oddzielenia azotu od pozostałych składników powietrza, które w uproszczeniu składa się w 78 % z azotu, 21% tlenu oraz pozostałych gazów w tym argonu w ilości 0,9%.

Wytwornice azotu NGS projektowane są wg. indywidualnych wymogów Klienta, zarówno co do czystości uzyskanego azotu, miejsca przeznaczenia (istnieje możliwość zabudowy kontenerowej). Pozwala to zoptymalizować koszty inwestycji i jednocześnie efektywnie zastąpić tradycyjne metody dostarczania azotu w butlach lub w płynnej postaci.

Adsorpcyjne wytwornice azotu

Wytwornice NGS-A wykorzystują do produkcji azotu technologię adsorpcji na złożu węglowym, którym wypełnione są kolumny generatorów azotu.W trakcie przepływu sprężonego powietrza przez węglowe sito molekularne zostają wyłapane mniejsze molekuły tlenu, natomiast większe molekuły azotu przepływają do wylotu urządzenia. Sito węglowe adsorbuje tlen do momentu nasycenia, kiedy to wymagana jest regeneracja kolumny. Po przełączeniu zaworów sprężone powietrze kierowane jest do drugiej kolumny, w której następuje adsorpcja. Dzięki obecności dwóch kolumn ze złożem węglowym możliwa jest ciągła praca generatora azotu, której charakterystyczną cechą jest przemienność faz adsorpcji i regeneracji. Regeneracja następuje poprzez przedmuchanie kolumny sprężonym azotem. W kolumnie tej dodatkowo następuje obniżenie ciśnienia do ciśnienia atmosferycznego powodując usunięcie zaadsorbowanego tlenu do otoczenia.

Wytwornice NGS-A wyposażone są w komplet filtrów sprężonego powietrza zapewniających oczyszczenie sprężonego powietrza z cząstek stałych i olejowych. Ponadto posiadają dodatkowe filtry końcowe odpylające oczyszczające azot z wszelkich drobin jakie mogłyby pojawić się z adsorbera.

Dla zapewnienia maksymalnej skuteczności oraz bezpieczeństwa pracy wytwornicy i jednocześnie wydłużenia jej żywotność wskazane jest utrzymanie temperatury ciśnieniowego punktu rosy sprężonego powietrza na poziomie -40°C.

 

Membranowe wytwornice azotu

 

A - Wlot sprężonego powietrza
B - Wylot powietrza wzbogaconego w tlen
C - Wylot sprężonego powietrza wzbogaconego w azot
D - Warstwa membranowa
E - Warstwa pomocnicza

 

Zasada działania:

W wytwornicach azotu NGS-M praca membran jest ciągła, niewymagająca procesu regeneracji.

Sprężone powietrze kierowane jest do układu sterowania, a następnie do poszczególnych kolumn membranowych, wypełnionych włóknami (membranami), wewnątrz których znajduje się cienka warstwa separująca cząsteczki poszczególnych gazów.

Odseparowany azot kierowany jest do króćca wylotowego kolumny membranowej, następnie poprzez układ kolektora zbiorczego przepływa do układu pomiarowego i sterowania czystością azotu. Powietrze wzbogacone w tlen zostaje skierowane do kolektora zbiorczego, a następnie na zewnątrz pomieszczenia.

 

Dla zapewnienia maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa pracy wytwornicy membranowej, a tym samym wydłużenia żywotności, należy wyposażyć ją w odpowiedni system uzdatniania sprężonego powietrza.